Општа медицина

Во составот на П.З.У. Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница работи и ординацијата по општа медицина во Јегуновце, која што има договор со ФЗО на Република Македонија и работи со сини картони.

Услугите за матичните пациенти се бесплатни, а се наплаќа единствено партиципација за ампуларната терапија.

Поликлиниката во Јегуновце се состои од следните организациони единици:

Амбуланта по општа медицина Биохемиска лабораторија Стоматолошка ординација
Амбуланта по општа
медицина
Биохемиска лабораторија Стоматолошка ординација

Персоналот е со долгогодишен стаж на работење што е еден од битните предуслови за квалитетна и навремена услуга.

Можни се и домашни посети, како и систематски прегледи од доменот на општата медицина.

Биохемиската лабораторија работи самостојно и како составен дел на ординацијата по општа медицина, создавајќи на тој начин една функционална целина. И лабораторијата има договор со ФЗО на Р. Македонија и работи со сини картони.